Shfleto

GJEOGRAFIA 7 – (LIBËR BAZË)

 

 

Në klasën e 6-të kemi mësuar për kuptimet themelore të gjeografisë fizike, shoqërore dhe mjedisore. Të pajisur me këto njohuri, tani jemi të gatshëm që në klasën e 7-të t’i sintetizojmë këto njohuri në kuadër të regjioneve si tërësi të caktuara gjeografike të cilat përcaktohen në saje të veçorive të njëjta ose të ngjashme natyrore, shoqërore dhe ekonomike. Duke ndjekur udhëzimet e planit dhe programit mësimor, në klasën e 7-të do të mësohet për gjeografinë e Evropës. Në lëndën e gjeografisë do të njihemi me veçoritë kryesore gjeografiko-natyrore si dhe rolin dhe rëndësinë e tyre në proceset shoqërore, ekonomike dhe politike në kontinentin e Evropës. Gjatë këtij viti do të ” udhëtojmë” nëpër shtetet e ndryshme të Evropës të cilat dallohen ndërmjet vete sipas madhësisë, pozitës gjeografike, kushteve natyrore, zhvillimit ekonomik dhe rregullimit politik. Për të interesuarit dhe kureshtarët në mesin e nxënësve të cilët duan të njihen më thellësisht me regjionet, shtetet apo qytetet e caktuara ekziston rubrika: me rëndësi të dihet. Në tekstin e gjeografisë për klasën e 7-të, përveç të tjerash, do të ketë edhe harta fotografi dhe grafikone përmes të cilave ilustrohet përmbajtja e tekstit dhe bëhet më e lehtë për t’u kuptuar dhe shpjeguar.

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 396/01-B, të datës 23.08.2019.

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i parë, viti 2021
Tirazhi: 30,000

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Gjeografia 7 për klasën e shtatë
Arsim Ejupi, Valbon Bytyqi
ars_ejupi@hotmail.com; valbonbytyqi@hotmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Fatjon Zekaj, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Flamur Krasniqi
Kopertina: Flamur Krasniqi

 

Recensentë: Msc.Sami Restelica, Dr.Tomor Qela, Msc.Atdhe Krasniqi, Fikrie Robaj

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

37.016:913(4/9)(075.2)

Ejupi, Arsim
Gjeografia 7 /
Arsim Ejupi, Valbon Bytyqi.
– Prishtinë: Dukagjini, 2020. – 195 f. :ilustr. ; 25 cm.
1. Bytyqi, Valbon

 

ISBN 978-9951-05-363-1

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e shtatë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 396/01-B, të datës 23.08.2019.

 

Autorët

Arsim Ejupi, Valbon Bytyqi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI"

Kontakti

Shtëpia Botuese "DUKAGJINI" info@dukagjinipublishing.com Autorët ars_ejupi@hotmail.com valbonbytyqi@hotmail.com