Shfleto

EDUKATË FIGURATIVE 1

Ky tekst shkollor synon inkurajimin e nxënësve për pjesëmarrje aktive në veprimtari të edukimit figurativ.

 

Temat mësimore janë hartuar me kujdes të veçantë për t’u mundësuar nxënësve zhvillimin e imagjinatës dhe shkathtësive kreative. Përjetimi i së bukurës në natyrë, aftësimi fillestar për krijimtari të suksesshme artistike dhe krahasimet e pamjeve nga jeta jonë e përditshme janë mësimet themelore të këtij procesi.

 

Edukata Figurative 1 krijon bazën fillestare të formimit kreativo-artistik të nxënësve. Ky tekst ofron komunikim dhe zhvillim të imagjinatës kreative duke u ndërlidhur me fusha të tjera në mënyrë reciproke. Temat mësimore ofrojnë njohuri, shembuj dhe ilustrime praktike për zhvillimin e aftësive perceptuese dhe fitimin e shkathtësive të tjera ideo-kreative. Këto mësime zhvillohen në mënyrë praktike dhe me konkretizim të mjeteve dhe materialeve të punës sipas teknikave realizuese. Procesi i prezantimit të koncepteve zhvillohet duke trajtuar teknikat realizuese dhe kuptimet e gjuhës figurative. Libri, gjithashtu, kontribuon në zhvillimin e aftësive të përgjithshme te nxënësit duke ndikuar në marrjen e përgjegjësive në punë vetanake dhe grupore.
Kjo i ndihmon ata të jenë më të informuar, më të shkathët, më komunikues dhe më të pajisur me njohuri të përgjithshme!

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 148/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 28.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë Figurative 1 – për klasën e parë
Muhamet Ahmeti – Metis
metis.muhametahmeti@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Muhamet Ahmeti – Metis
Ilustrimet: Muhamet Ahmeti – Metis
Kopertina: Muhamet Ahmeti – Metis

 

Recensentë: Dr. Ilir Muharremi, Prof. Driton Kastrati, Mimoza Shamolli, Valdet Plakolli

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
7.071.5(075.2)
Muhamet Ahmeti
Edukatë Figurative 1 / Muhamet Ahmeti
Prishtinë: Dukagjini, 2019. – 52f.: ilustr. Me ngjyra; 28 cm.

 

ISBN 978-9951-05-279-5

 

***
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 148/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Autorët

Muhamet Ahmeti – Metis

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët metis.muhametahmeti@gmail.com