Shfleto

EDUKATË MUZIKORE 1

Libri i lëndës së Edukatës Muzikore për klasën e parë është konceptuar dhe është përgatitur duke u mbështetur në kurrikulën e re të miratuar nga MASHT në vitin 2018. Përmes personazheve, instrumenteve, këngëve dhe notave fëmijët do të njihen me botën e muzikës dhe magjinë e saj.

 

Përmes të mësuarit të lëndës së edukatës muzikore, synohet që nxënësi në fund:

• Të këndojë këngë e melodi të thjeshta sipas imitimit me tematikë të larmishme dhe të përshtatshme për moshën e tyr: për natyrën, familjen, stinët, festat etj.
• Të ritmizojë vargje e ritme të këngëve (me zë, duar, lëvizje).
• Të shoqërojë këngët me instrumente të thjeshta ritmike ose melodike si: tambur, zilk, ksilofon, instrumentet e ORF-it etj.
• Të luajë individualisht dhe në grup lojëra të thjeshta muzikore, të përshtatshme për moshën dhe të përcjella me lëvizje trupore.
• Të përforcojë njohuritë për vetitë themelore të tingullit (gjatësia, lartësia, ngjyra dhe forca) përmes lojërave, këngëve dhe dëgjimit muzikor.
• Të dallojë dhe të njohë konceptet themelore ritmike (2/4, ¾, 4/4).
• Të dallojë tonalitetin dur-mol gjatë dëgjimit.
• Të dallojë lloje të ndryshme të muzikës dhe gjinive.
• Të krijojë instrumente muzikore ritmike me material reciklues dhe organic (marakas me oriz, misër, dajre të vogla etj.).
• Të shprehë mendim për veprat muzikore me dy-tri fjali të thjeshta.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 150/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 28.000

 

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

 

Edukatë Muzikore 1 për klasën e parë
Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi Berishaj
donikarudi@gmail.com; dritarudi@gmail.com

 

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Notograf: Labinot Rudi
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Faton Mikullovci
Ilustrimet: Jeton Mikullovci
Kopertina: Faton Mikullovci

 

Recensentë: Prof. Tringa Dedi, Valbona Haxhiu, Vjollca Pireva, Liridona Kosumi

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

www.kgscenter.net

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
78 (075.2)
Drita Rudi
Edukatë Muzikore 1 / Rafet Rudi, Donika Rudi- Berishaj
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 68f.: ilustr. Me ngjyra; 30 cm.
1.Rudi, Rafet 2. Berishaj Rudi, Donika

 

ISBN 978-9951-05-280-1

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 150/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Autorët

Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi-Berishaj

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët dritarudi@gmail.com donikarudi@gmail.com