Shfleto

MATEMATIKA 1A

Matematika 1, për klasën e parë të arsimit fillor, është hartuar në atë mënyrë që i gjithë materiali didaktik të prezantohet në dy libra: MATEMATIKA 1a dhe MATEMATIKA 1b, njëri për gjysmëvjetorin e parë dhe tjetri për gjysmëvjetorin e dytë.

 

 

Brenda secilit libër, janë inkuadruar libri bazë dhe fletorja e punës, të diferencuar qartë grafikisht me rubrikat MËSOJMË dhe USHTROJMË, si dhe rubrikat e tjera përcjellëse: PËRSËRISIM, ZBATOJMË, VLERËSOJMË dhe ZBAVITEMI.

 

Një veprim i tillë paraqet risi në tekstet tona shkollore, por nuk është i panjohur në përvojën europiane të hartimit të këtyre teksteve dhe praktikohet edhe për të lehtësuar çantën e nxënësit.

 

 

 

***

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 152/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 28.000

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 1a me fletore pune për klasën e parë
Ramadan Zejnullahu, Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Lektura dhe korrektura: Albulena Alidema, Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Disenji: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

 

Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Dr. Edmond Aliaga, Msc. Ilirjana Ademaj, Msc. Vjollca Pireva-Kelmendi

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
51(076.1)(075.6)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika me fletore pune : 1a/ Ramadan Zejnullahu,
Sejdi Bilalli. – Prishtinë Dukagjini, 2019. – libra. ; 30cm.
Libri 1. – 112f : ilustr. me ngjyra
1. Bilalli, Sejdi

 

ISBN 978-9951-623-14-8

 

 

***

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 152/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Autorët

RAMADAN ZEJNULLAHU. SEJDI BILALLI

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët zejnullahu@yahoo.com