Shfleto

ART FIGURATIV 6 (LIBËR BAZË)

Mendohet se arti ka lindur me vetë njerëzimin. Andaj, që nga 40.000 vjet para erës së re, njeriu filloi të krijonte vizatimet e para, përmes të cilave është shprehur vendbanimi, mënyra e të jetuarit, e të ushqyerit, mjetet e veglat e punës që i kanë përdorur, ritualet dhe kafshët. Bazuar në këto vizatime, kuptohet se vendbanimet e para kanë qenë shpellat, ndërsa figurat kanë mundësuar komunikimin e ndërsjellë, edhe pse të realizuar me elemente dhe teknika të thjeshta.
Me kalimin e kohës duke u zhvilluar njeriu, është zhvilluar edhe arti, përmes të cilit janë shprehur dhe kanë krijuar idetë e tyre, të nevojshme për komunikim dhe jetesë. është normale që pjesë e saj ka qenë edhe vetë natyra nga e cila janë marrë këto shprehje, ngjyra, emocione, përjetime, frymëzime…
Arti është shprehje e emocionit dhe e veprimtarisë njerëzore, që merr forme sipas drejtimeve, si: vizatimi, piktura, skulptura, grafika, fotografia, dizajni, arkitektura, muzika, baleti, letërsia, drama dhe kinematografia.
Arti Figurativ komunikon përmes shqisës së të pamurit/syrit që kur bie në kontakt me dritën fokuson pamjen duke perceptuar objektet që na rrethojnë.
Parimet së bashku me elementet e aptit që janë në harmoni të plåt mundësojnë krijimin e një vepre artistike.

 

 

 

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 200/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2020
Të gjitha të drejtat e rezervuara.
Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

 

Botimi i dytë, viti 2020
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

 

Art Figurativ 6 për klasën e gjashtë
Bardha Buza
bardha_f.buza@hotmail.com

 

 

Për botuesin: Agim Lluka
Redaktore ekzekutive: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Recensentë: Ma. Majlinda Kelmendi, Ma. Eshref Qahili, Ma. Afrora Uka, Pedagoge Mimoza Shamolli
Lektore: Adelinë Selmani
Dizajni: Era Buza
Kopertina: Era Buza

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.
Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)

 

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
73/76(075.2)
Buza, Bardha
Art Figurativ 6/ Bardha Buza
Prishtinë: Dukagjini, 2019. – 84f ilustr; 24 cm.
ISBN 978-9951-05-296-2

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 200/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i rishikuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

 

 

 

Autorët

Bardha Buza

Shtëpia botuese

Shtëpia botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët bardha_f.buza@hotmail.com