Shfleto

SHOQËRIA DHE MJEDISI 1 (FLETORE PUNE)

Teksti “Shoqëria dhe Mjedisi 1” është mbështetur në fushën kurrikulare “Shoqëria dhe Mjedisi”, e cila ndihmon nxënësit për zhvillimin intelektual, social, fizik, në zhvillimin e të menduarit kritik e krijues të tyre, si dhe në zhvillimin e kompetencave të nevojshme për të përmbushur rolin e tyre si qytetar të një shoqërie demokratike.

 

Ky tekst synon t’i përgatisë nxënësit për jetën në shoqëri, duke i njohur ata me mënyrën si ajo funksionon, ndryshon, dhe i përgatit ata për të kontribuar për të. Nëse njeriu nuk është qytetar në klasën e vet sot, ai nuk mund të jetë qytetar në vendin e tij nesër, prandaj nxënësit të përgatiten për të luajtur rolin e tyre aktiv. Lënda “Shoqëria dhe Mjedisi” për klasën e parë hedh themelet për zhvillimin e njohurive, formimin e shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve të nxënësve.

 

 

Çfarë përmban libri?
Libri “Shoqëria dhe Mjedisi 1” është konceptuar në përputhje me programin “Shoqëria dhe Mjedisi” të miratuar nga MASHT, në gusht 2018. Mësuesi mund të bëjë shumë për t’i mësuar nxënësit të komunikojnë në mënyrë të kulturuar, për të kultivuar identitetin personal, shoqëror, kulturor, krenarinë kombëtare, ti mësojnë ata se si të ndërtojnë marrdhënie bashkëpunimi të ngrohta me njëri-tjetrin në një komunitet, të kuptojnë rolin që duhet të luajnë në familje në raport edhe me pjesëtarët e tjerë të saj.
Ky tekst mundëson që nxënësit të aftësohen në zotërimin e njohurive për vetveten, të kenë njohuri dhe shprehi për të jetuar në kolektivitet, të zotërojnë shkathtësitë e duhura në marrjen e vendimeve shumë të rëndësishme në situata të ndryshme, të paisen me njohuri dhe shprehi në ruajtjen e mjedisit, në njohjen dhe zbatimin e rregullave në mjedise të ndryshme. Nxënësve ju krijohet mundësia që të kuptojnë më mirë mjedisin ku jetojnë, raportet që ata duhet të krijojnë në familje, shkollë dhe shoqëri.
Për realizimin e standardeve të kërkuara në këtë lëndë, mësimdhënësit të studiojnë rezultatet e fushës dhe të lëndës, pasi vetëm kështu nxënësit do të arrijnë rezultatet e të nxënit të lëndës (RNL) për temat që trajtohen në klasën e parë, të dala nga rezultatet e të nxënit të fushës (RNF) “Shoqëria dhe Mjedisi”. Mësuesi/ja të analizojë lidhjen me kurrikulën bërthamë, për të realizuar kështu një të nxënë të qëndrueshëm dhe cilësor të nxënësve.

 

Pse është i rëndësishëm studimi i librit “Shoqëria dhe Mjedisi 1”?
Në realizimin me sukses të temave mësimore në këtë lëndë, janë dhënë disa modele të orëve mësimore, të cilat janë orientuese, por jo detyrimisht të zbatueshme. Mbështetur në nivelin e nxënësve të klasës tuaj, në mundësitë reale që ju keni në shkollë dhe klasë, si dhe në përvojën tuaj të grumbulluar në vite, ju mund të përdorni metoda, strategji dhe teknika të ndryshme në funksion të temave në mësimdhënien e kësaj lënde. Ky tekst sygjeron përdorimin e metodave, teknikave dhe strategjive të mësimdhënies të cilat nxitin të nxënit bashkëpunues, ndërveprimin dhe punën kërkimore të nxënësve, duke respektuar stilet e tyre të të nxënit.

 

Teksti “Shoqëria dhe Mjedisi 1” është koherent, nga mënyra se si prezantohet, është i qartë dhe i kapshëm për nxënësit. Ai krijon mundësi për vlerësim dhe vetëvlerësim, për punë të pavarur, për nxitjen e kuriozitetit të nxënësve në marrjen e informacioneve të kërkuara. Ky tekst nxit pjesëmarrjen aktive të nxënësve, rrit aftësitë vendimmarrëse të tyre, i përgatit nxënësit për të reflektuar ndaj problemeve të ndryshme shoqërore si dhe në marrjen e detyrave dhe përgjegjësive. Ky tekst ndikon në edukimin e nxënësve me ndjenjën e dialogut, tolerancës, mirëkuptimit, solidaritetit midis brezave, kulturave dhe besimeve të ndryshme fetare. Teksti ka si qëllim ruajtjen dhe respektimin e dinjitetit njerëzor, kujdesinin ndaj rreziqeve, parandalimin dhe zgjidhjen paqësore të konflikteve.
Tekstet, ushtrimet dhe detyrat u përshtaten aftësive psiko–sociale të nxënësve, krijojnë mundësi për mësimdhënie të diferencuar, mbështetur në veçoritë psikologjike të secilit nxënës, duke respektuar moshën dhe mundësitë e tyre për të nxënë. Nxënësit dallojnë dhe kuptojnë rolin e institucioneve sociale të tilla si familja, shkolla, duke shqyrtuar ndikimin që ato kanë në jetën e tyre.

 

***

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 153/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 28.000

 

 

Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

 

Shoqëria dhe Mjedisi 1 – Fletore pune për klasën e parë
Lindita Lutaj, Dhurata Tara-Nixha, Miranda Stavileci
l.lutaj@yahoo.com; dhnixha@hotmail.com; stavileci.miranda@gmail.com

 

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Disenji: Diellza Gojani
Ilustrimet: Diellza Gojani
Kopertina: Diellza Gojani

 

Recensentë: Msc. Venera Vala – Këndusi, Dr. Zeki Morina, Prof. Melihate Gërqina, Donika Koliqi, Sinavere Kogja

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

3:502(076.1)(075.2)
Dhurata Tara – Nixha
Shoqëria dhe mjedisi 1 /Lindita Lutaj, Miranda Stavileci
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 50.: ilustr.; 28 cm.
1. Lutaj, Lindita 2. Stavileci, Miranda

 

ISBN 978-9951-05-277-1

 

 

***

 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 153/01-b, të datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Autorët

Dhurata Tara – Nixha, Miranda Stavileci, Lindita Lutaj

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI, info@dukagjinipublishing.com

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com