Shfleto

TEKNOLOGJI ME TIK 6 (LIBËR BAZË)

Lënda mësimore Teknologji me TIK është futur si lëndë e re në kuadër të fushës kurrikulare Jeta dhe Puna në bazë të vendimit të aprovuar nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë së Kosovës, në vitin 2016.
Kjo lëndë ka përmbajtje të re programore, nga dy orë në javë , përkatësisht 74 orë në vit, me ç’rast plani dhe programi lëndor hyn në fuqi për zbatim në të gjitha shkollat në vitin shkollor 2017/2018.

 

Teksti ndihmon në realizimin e përmbajtjeve që janë përcaktuar në lëndën Teknologji me TIK për klasën e gjashtë nëpërmjet metodave të ndryshme të punës, me qëllim të përmbushjes së kompetencave, rezultateve të fushës dhe lëndës përmes praktikës dhe planprogramit gjithpërfshirës. Teksti gjithashtu ndihmon të përgatisë nxënësit dhe t’i orientojë ata drejt qëllimeve të veta: orientimin në karrierë, mësimin e pjesëve të teknologjisë, prodhimit të letrës, drurit, përdorimin e tyre në praktikë si dhe realizimin e projective përmes mësimeve praktike.

 

Për realizimin e suksesshëm të lëndës Teknologji me TIK, përveç përdorimit të tekstit, mësimdhënësit mund të përgatisin dhe përdorin materiale të tjera pune.

 

Përmbatja e tekstit përfshin trajtimin edhe realizimin e këtyre temave:
Materialet dhe përpunimi i tyre; Njeriu dhe shoqëria në teknologji; Shkathtësitë e disenjimit; Shkathtësitë e të punuarit; teknika bujqësore dhe ndërtimore; strukturat; mekanizmat, forcat dhe energjia; teknologjia e informimit dhe e komunikimit; këshillimi dhe orientimi në karrierë dhe krijimi i vlerave.
Gjatë shtjellimit të tekstit kemi pasur parasysh që nëpërmjet shembujve të shumtë, t’u mundësohet nxënësve të fitojnë njohuri të reja, shkathtësi dhe aftësi të shekullit 21. Le të shërbejë ky tekst si udhërrëfim që nëpërmjet hulumtimit, punës praktike dhe zgjidhjes së problemeve, nxënësit t’i zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e Teknologjisë me TIK.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 202/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

***

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 30.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Teknologji me TIK 6 – Fletore Pune për klasën e gjashtë
Arbnor Pajaziti, Vjollca Komoni, Enver Hamit, Zana Kurtishi Rudi
arbnor.pajaziti@uni-pr.edu; vjollca.komoni@uni-pr.edu; enver.hamiti@uni-pr.ed; zanakurtishi@hotmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Anda Gjikolli, Adelinë Selmani
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Shend Tigani
Kopertina: Shend Tigani

 

 

Recensentë: Dr. Ahmet Geci, Dr. Bujar Krasniqi, Nadire Gashi, Vlora Bllaca

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”

 

Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
004(076.1)(075.2)
Pajaziti, Arbnor
Teknologjia me TIK 6 – Fletore Pune/ Arbnor Pajaziti, Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Zana Kurtishi Rudi

Prishtinë: Dukagjini, 2019. – 116 ilustr; 24 cm.
1. Komoni, Vjollca 2. Hamiti, Enver 3. Rudi, Kurtishi Zana

 

 

ISBN 978-9951-05-291-7

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e gjashtë të arsimit të mesëm të ulët, me vendimin numër 202/01-b, të datës 28.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Autorët

Arbnor Pajaziti, Vjollca Komoni, Enver Hamiti, Zana Kurtishi Rudi

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët arbnor.pajaziti@uni-pr.edu vjollca.komoni@uni-pr.edu enver.hamiti@uni-pr.edu zanakurtishi@hotmail.com