Shfleto

EDUKATË MUZIKORE 2 (LIBËR BAZË)

Qëllimi i Edukatës Muzikore për klasën e dytë, mbështetet në postulatet themelore të mësimit të muzikës, të cilat burimin inicial e kanë në kurrikulën aktuale të miratuar nga MASHT në vitin 2018. Të gjitha temat e elaboruara çojnë në drejtim të formimit gradual të personalitetit emocional dhe intelektual të fëmijës.

 

Lënda e muzikës, në përpjekjen e saj themelore është e dizajnuar që të kultivojë te nxënësi dashurinë për muzikën. Në procesin mësimor, kujdes i veçantë i kushtohet zhvillimit të aftësisë për të kënduar bukur, zhvillimin e aftësisë për të ligjëruar qartë tekstin, zhvillimin e aftësisë ritmike, zhvillimin e imagjinatës dhe aftësisë krijuese, zhvillimin e aftësisë për dëgjim aktiv, zhvillimin për luajtje në instrumente, zhvillimin e veshit muzikor etj.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 143/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021
Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021

Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Edukatë Muzikore 2 për klasën e dytë
Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi Berishaj
donikarudi@gmail.com; dritarudi@gmail.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Notograf: Labinot Rudi
Lektura dhe korrektura: Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Malda Susuri
Ilustrimet: Malda Susuri
Kopertina: Malda Susuri

 

 

Recensentë: Prof. Tringa Dedi, Valbona Haxhiu, Moza Shabani, Liridona Kosumi

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)

Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
78 (075.2)
Drita Rudi
Edukatë Muzikore 2 / Rafet Rudi, Donika Rudi- Berishaj
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 70f.: ilustr. Me ngjyra; 30 cm.
1.Rudi, Rafet 2. Berishaj Rudi, Donika

 

ISBN 978-9951-05-321-1

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 143/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Autorët

Drita Rudi, Rafet Rudi, Donika Rudi-Berishaj

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët dritarudi@gmail.com donikarudi@gmail.com