Shfleto

NJERIU DHE NATYRA 2 (LIBËR BAZË)

Libri “Njeriu dhe Natyra 2” është hartuar në bazë të plan-programit mësimor, sipas Kurrikulës së re të aprovuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Ky libër është përgatitur për fushën kurrikulare: Shkencat e natyrës – Programi mësimor: Njeriu dhe Natyra.

 

Në libër bazë, janë dhënë njohuritë elementare të shkencave të natyrës përkatësisht të disiplinave: Biologji, Kimi, Fizikë dhe Gjeografi, të cilat trajtohen si një tërësi brenda lëndës mësimore Njeriu dhe Natyra 2, përkatësisht kapitujve: materia, vetitë dhe shndërrimet; bota e gjallë; proceset fizike; Toka, mjedisi dhe gjithësia. Përmes temave të trajtuara në lëndën Njeriu dhe Natyra, nxënësit inkurajohen të kuptojnë se si shkenca mund të përdoret për të shpjeguar fenomene të ndryshme të cilat ndodhin në mjedisin ku ata jetojnë.

 

Në fletore të punës janë dhënë detyra të ndryshme përmes të cilave synohet që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre në të kuptuarit më të mirë të mjedisit në të cilin ata jetojnë si dhe proceseve të ndryshëm natyrore qe ndodhin në atë mjedis.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 145/01-b, të datës 27.06.2019.

Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Njeriu dhe Natyra 2 – Fletore pune për klasën e dytë
Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa
behxhetm@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Muhamet Reçica, Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Gojart Sejdiu
Ilustrimet: Valmir Mustafa / Freepik
Kopertina: Gojart Sejdiu

 

Recensentë: Msc. Zenel Krasniqi, Dr. Esad Dauti, Prof. Dafina Alaj Miftari, Prof. Dafina Ademi

 

 

Të gjitha fotografitë dhe ilustrimet © Shtëpia Botuese “Dukagjini”.

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.
www.kgscenter.net

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
504(076.1)(075.2)

Behxhet Mustafa
Njeriu dhe Natyra 2 – Fletore Pune / Behxhet Mustafa
Prishtinë: Dukagjini, 2019. 42f.: 30 cm.
1. Troja, Bahri 2. Hajdari, Avni 3. Mustafa, Sojeva Shpresa

 

ISBN 978-9951-05-326-6

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e parë, me vendimin numër 327/01-b, të datës 11.07.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

 

Autorët

Bahri Troja, Behxhet Mustafa, Avni Hajdari, Shpresa Sojeva Mustafa

Shtëpia Botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët behxhetm@yahoo.com