Shfleto

MATEMATIKA 2B (FLETORE PUNE)

Matematika 2a me fletore pune – për klasën e dytë, është hartuar në atë mënyrë që i gjithë materiali didaktik të prezantohet në dy libra: MATEMATIKA 2a dhe MATEMATIKA 2b, njëri për gjysmëvjetorin e parë dhe tjetri për gjysmëvjetorin e dytë.

 

 

Brenda secilit libër, janë inkuadruar libri bazë dhe fletorja e punës, të diferencuar qartë grafikisht me rubrikat MËSOJMË dhe USHTROJMË, si dhe rubrikat e tjera përcjellëse: PËRSËRISIM, ZBATOJMË, VLERËSOJMË dhe ZBAVITEMI.

 

 

Një veprim i tillë paraqet risi në tekstet tona shkollore, por nuk është i panjohur në përvojën europiane të hartimit të këtyre teksteve dhe praktikohet edhe për të lehtësuar çantën e nxënësit.

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 144/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

***

 

Shtëpia Botuese “Dukagjini”
Hajdar Dushi, nr. 27
Prishtinë, 10 000
Republika e Kosovës

 

www.dukagjinibotime.com
info@dukagjinipublishing.com

 

© Shtëpia botuese “Dukagjini”, 2021

 

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Asnjë pjesë e këtij botimi nuk mund të riprodhohet, memorizohet apo të përcillet në ndonjë formë a me ndonjë mjet elektronik, mekanik, me anë të fotokopjes, në disk ose në mënyra të tjera, përfshirë dhe kinemanë, radion, televizionin, pa autorizimin me shkrim nga botuesi.

 

 

Botimi i tretë, viti 2021
Tirazhi: 27.000
Shtypi: SH.P.K “DUKAGJINI” Pejë

 

Matematika 2 – Teste Kontrolluese për klasën e dytë
Sejdi Bilalli
zejnullahu@yahoo.com

 

Për botuesin: Agim Lluka
Kryeredaktor: Kujtim Shala
Redaktore menaxhuese: Erza Mati
Lektura dhe korrektura: Albulena Alidema, Adelinë Selmani, Anda Gjikolli
Redaktor teknik: Lavdim Beqiri
Disenji: Berat Lipa
Ilustrimet: Albert Mushkolaj
Kopertina: Leopard Cana

 

Recensentë: Prof. Dr. Isak Hoxhaj, Msc. Ilirjana Ademaj, Liridona Kosumi

 

 

Mbikëqyrja profesionale e paraqitjes së çështjeve të barazisë gjinore në këtë libër është bërë nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore.

www.kgscenter.com

 

Ky libër është i regjistruar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës “Pjetër Bogdani”
Katalogimi në botim – (CIP)
Biblioteka Kombëtare e Kosovës “Pjetër Bogdani”
51(075.2)
Zejnullahu, Ramadan
Matematika me fletore pune : 2b/ Ramadan Zejnullahu,
– Prishtinë Dukagjini, 2019. – 128f. : ilustr. ; 24cm.

 

ISBN 978-9951-05-23-5

 

 

***

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Kosovës e ka lejuar për botim dhe përdorim këtë tekst shkollor për klasën e dytë, me vendimin numër 144/01-b, të
datës 27.06.2019.
Tekst i ribotuar sipas specifikave të lëndës së raportit të dorëzuar me NR.P: 1580, të datës 08.07.2020, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.

Autorët

Ramadan Zejnullahu

Shtëpia botuese

Shtëpia Botuese DUKAGJINI

Kontakti

Shtëpia Botuese DUKAGJINI info@dukagjinipublishing.com Autorët zejnullahu@yahoo.com